M78Sec_Koopa 的个人中心

mugshot
1181476546@qq.com Koopa
Rank: 866
等级: 高级白帽子
总提交漏洞数量: 628
已审核通过漏洞数量: 292
时间 标题 等级 Rank
2020-09-25 广州市教育局存在敏感信息泄露 低危 1
2020-09-25 新疆大学存在敏感信息泄露 低危 0
2020-09-24 南通职业大学存在SQL注入漏洞 中危 3
2020-09-24 重庆文化艺术职业学院存在代码执行漏洞 严重 6
2020-09-23 云南财经大学存在代码执行漏洞 高危 3
2020-09-23 广州市教育局存在代码执行漏洞 高危 3
2020-09-23 中国农业大学存在代码执行漏洞 高危 3
2020-09-23 青海师范大学存在代码执行漏洞 高危 3
2020-09-23 云南财经大学存在代码执行漏洞 高危 3
2020-09-22 武汉外国语学校存在代码执行漏洞 高危 3